RSS

Monday, April 26, 2010

Pemikiran Reflektif dan Metakognisi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komputer/ICT

Aktiviti 1 : Pemikiran Reflektif

-Dapatkan tiga definisi pemikiran reflektif dari literatur.
 • Dewey menegaskan untuk berfikir secara reflektif, seseorang seharusnya mampu mencantumkan idea-ideanya untuk membentuk satu hala tuju yang stabil ke arah kesimpulan yang bersepadu akibat daripada pemikiran konsisten dan logik. Kebolehan ini disifatkan sebagai sumber asli yang ketiga untuk pemikiran reflektif.
 • Dewey (1933) mendefinisikan pemikiran reflektif sebagai "active, persistent and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusions to which it tends" (p.9).
 • Dengan berfikir secara reflektif, seseoran boleh "transform a situasion in which there is experienced obscurity, doubt, conflict, disturbance of some sort, into a situation that is clear, coherent, settled, harmonius" (pp.100-101). Dengan erti kata lain, seseorang boleh mengubah suatu keadaan keraguan, konflik dan gangguan yang dialami kepada keadaan yang nyata, koheren, tenang dan harmonis.


- Kemukakan sintesis dari definisi-definisi berkenaan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran komputer.
 • Apabila seseorang menghadapi keadaan yang bermasalah, kecenderungannya ialah untuk terus bertindak dalam keadaan berkenaan dan cuba menggunakan sebarang cadangan dalam minda untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 • Pemikiran reflektif menghendakkan seseorang menangguhkan tindakan untuk mencari dan menilai penyelesaian. Justeru itu, fasa pertama ialah pengecaman penyelesaian yang mungkin untuk mengatasi masalah berkaitan.
 • Manusia menunjukkan keinginan ingin tahu apabila ia menyoal tentang persekitarannya tanpa menunjukkan minat yang khas dalam bidang yang spesifik. Keinginan ingin tahu sosial merupakan bertanya orang lain untuk memberi penjelasan mengenai fenomena yang memerlukan jawapan fakta yang mudah dan secara terang.


-Kemukakan contoh bagaimana pemikiran reflektif dalam pengajaran dan pembelajaran komputer diaplikasikan.

 • Pemikiran reflektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran komputer adalah memerlukan penggunaan pengalam-pengalaman sedia ada untuk menimbang kemungkinan tindakan alternatif untuk mencapai objektif penyelesaian masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Aktiviti 2 : Kognisi (Kognitif)

- Dapatkan 3 definisi kognitif/kognisi
 • Aspek berfikir boleh menjadi petunjuk kepada pembangunan diri seseorang.
 • Apek berfikir menyumbang kepada keefisienan dan keberkesanan dalam melakukan pekerjaan tertentu.
 • Keberkesanan berfikir penting disebabkan oleh perkembangan maklumat pada kadar pantas, memerlukan kemahiran "transferable" untuk mengendali kepelbagaian masalah dalam konteks yang berbeza pada masa berlainan sepanjang kehidupan.

-Sintesis definisi-definisi berkenaan.
 • Bukan sahaja aspek berfikir seperti kemahiran dalam berfikir itu penting malah aspek gaya individu itu berfikir juga adalah faktor yang boleh mementukkan kejayaan dan keberkesanan dalam pekerjaan seseorang individu.
 • Cara dimana individu berfikir dan mengatur persekitarannya, memilih sensori individu dan cara dimana individu menformulasi dan mengkomunikasikan idea.
 • Kebolehan seseorang mempersepsi sebahagian daripada bahan rangsangan.

-Kemukakan dengan contoh bagaimana soalan berbentuk kognisi boleh ditanya dalam sesi pembelajaran komputer

 • Teori Beban Kognitif mencadangkan bahawa pembelajaran berlaku dengan terbaik dalam keadaan yang setaraf dengan reka bentuk kognitif individu. Menurut Sweller et al., (1988),
  kajian yang dihasilkan oleh George Miller menunjukkan bahawa ingatan jangka pendek mengehadkan bilangan elemen yang boleh ditafsir oleh seseorang individu. Oleh itu, Sweller telah membina teori ini dengan menggunakan skema atau gabungan beberapa elemen sebagai asas pengetahuan bagi seseorang individu.

Aktiviti 3: Metakognisi

-Dapatkan tiga definisi metakognisi (metacognition, metacognitive) dari literatur.

 • Metakognitif merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Flavell pada tahun 1976. Menurut Flavell, sebagimana diambil dari Livingston (1997), metakognitif terdiri daripada pengetahuan metakognitif dan pengalaman atau regulasi metakognitif. Pengetahuan metakognitif merujuk kepada pengetahuan mengenai proses-proses kognitif, pengetahuan yang dapat digunapakai untuk mengawal proses kognitif. Manakala pengalaman metakognitif adalah proses yang dapat diterapkan untuk mengawal aktiviti kognitif dan mencapai tujuan kognitif.
 • Metakognitif ialah kesedaran dan pengawalan terhadap proses kognitif tersebut dan kemampuan untuk menjanakan proses ini dalam mempertingkatkan daya pemikiran dan pembelajaran (Babbs & Moe, 1983; Brown, 1987; Flavell, 1987; Jones, Palincsar, Ogle & Carr; Stewart & Tei, 1983; Wong, 1986).
 • Sementara itu Margaret W. Matlin (1998:256) dalam bukunya yang berjudul Cognition, menyatakan "Metacognition is our knowledge awereness and control of our cognitive process". Metakognitif, menurut Matlin, adalah pengetahuan, kesedaran dan kawalan terhadap proses kognitif yang terjadi pada diri sendiri.

-Kemukakan sintesis dari definisi-definisi berkenaan.
 • Kemampuan seseorang dalam belajar yang mencakupi bagaimana proses belajar dilakukan, apa yang sudah dan belum diketahui, yang terdiri daripada tiga tahap iaitu merencana mengenai apa yag harus dipelajari, bagaimana, bila mempelajari, pemantauan terhadap proses belajar, serta evaluasi terhadap apa yang telah direncanakan, dilakukan, serta hasil dari proses tersebut.
 • Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesedaran ini wujud, seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari.
 • Metakognisi merupakan kemampuan untuk menyedari, mengetahui, proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri.

-Kemukakan contoh soalan metakognisi dalam pengajaran dan pembelajaran komputer.
 • Mengingat pentingnya peranan metakognitif dalam proses pengajaran dan pembelajaran, berupaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran dengan meningkatkkan metakognitif mereka. Mengembangkan metakognotf pelajar bermaksud membangunkan keinginan untuk belajar secara aktif. Guru bertindak sebagai perancang aktiviti pembelajaran dan bertanggungjawab dalam mengembangkan metakognisi pelajar dengan mendorong pelajar untuk menjalankan proses berfikir, membimbing pelajar dalam mengembangkan strategi belajar yang efektif, meminta pelajar membuat refleksi dalam pembelajaran,
  membimbing pelajar supaya suka bertanya, menunjukkan kepada pelajar bagaiman teknik mempelbagaikan pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan dari suatu situasi ke situasi yang lain.

Aktiviti 4: Perbandingan dan Perkaitan

-Apakah perbezaan antara pemikiran reflektif dengan metakognitif.
 • Pemikiran reflektif - satu proses menyeluruh untuk seseorang melakukan manipulasi mental kepada input deria dan data yang diingati semula bagi memformulasi idea menaakul atau menghakim.
 • Metakognitif - aktiviti berfikir peringkat tinggi kerana aktiviti ini mampu mengawal proses berfikir yang berlaku pada diri sendiri.

-Apakah persamaan antara pemikiran reflektif dengan metakognitif.

 • melibatkan proses pemikiran menggunakan proses kognitif dalam fikiran.
 • melibatkan proses mengingat semula sesuatu yang dipelajari.

-Apakah perkaitan pemikiran reflektif dengan metakognitif serta kemukakan contoh dalam konteks pengajaran dan pembelajaran komputer.
 • perkaitan antara pemikiran kognitif dan metakognitif adalah melibatkan proses-proses kognitif iaitu menggunakan kemahiran berfikir dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan Komputer (5 Minda Masa Depan)

Aktiviti 1 : Minda Disiplin (Disciplined Mind)

-Dapatkan intisari minda disiplin oleh Horward Gardner
 • Seseorang mempunyai pola pemikiran minimal mengenai sesuatu disiplin atau pengetahuan.
 • Seseorang harus memiliki paling kurang satu disiplin ilmu atau kerangka berfikir yang sangat berkuasa untuk memecahkan segala masalah.
 • Minda disiplin juga bermaksud seseorang harus sentiasa melatih diri untuk meningkatkan prestasi diri.
-Berikan contoh bagaimana minda disiplin boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran komputer
 • minda disiplin boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran komputer dengan menggunakan pemikiran yang sentiasa terbuka dan mengetahui sesuatu disiplin ilmu untuk dipelajari.

Aktiviti 2 : Minda Pensintesisan (synthesizing mind)

-Dapatkan intisari minda pensintesisan oleh Howard Gardner
 • Mengintegrasikan idea dan pemikiran dari disiplin ilmu yag berbeza.
 • Seseorang individu mampu menggabungkan pelbagai pola pemikiran dan disiplin ilmu agar dapat mengumpulkan maklumat dan pengetahuan dari berbagai sumber serta melahirkan idea dan ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat. Oleh sebab itu, seseorang individu dituntut untuk mengintegrasikan pelbagai jenis disiplin ilmu, pengetahuan serta kemahiran berfikir.

-Berikan contoh bagaimana minda pensintesisan boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran komputer
 • menyepadukan semua pelajaran yang dipelajari oleh pelajar dengan menggunakan ilmu dalam proses pengajaran lain d

Aktiviti 3 : Minda Penciptaan (creating mind)


-Dapatkan intisari minda penciptaan oleh Howard Gardner
 • Menyelesaikan masalah melalui pemikiran kritis dan idea inovatif
 • Seseorang individu mestilah mempunyai kemahiran berfikir kreatif, kreativiti tersebut digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah.
 • Kreativiti disini bermaksud kemampuan mencipta sesuatu yang tidak boleh diidentifikasikan komponennya dan ia tidak terbatas kepada sesuatu perkara sahaja.


-Berikan contoh bagaimana minda penciptaan boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran komputer
 • menggunakan proses pemikiran kritis dan kreatif selain itu pelajar juga dapat berfikir secara kognitif dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Aktiviti 4 : Minda Penghormatan (respectful mind)


-Dapatkan intisari minda penghormatan oleh Howard Gardner
 • Perbezaan dengan individu lain
 • Seseorang individu seharusnya memiliki minda penghormatan agar dapat menerima dan menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, agar dapat bekerjsama, dan mampu mencipta suasana keterbukaan dan hubungan timbal balik serta bertoleransi dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan.
 • Minda penghormatan sangat penting untuk diterapkan dalam diri setiap individu.


-Berikan contoh bagaimana minda penghormatan boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran komputer
 • setiap pelajar mempunyai tahap pemikiran yang berbeza dan apabila dalam proses pengajaran adalah guru sepatutnya menggunakan pendekatan yang berbeza untuk setiap pelajar.

Aktiviti 5 : Minda Etika (ethical mind)


-Dapatkan intisari minda etika oleh Howard Gardner
 • Berfikir untuk orang lain demi kepentingan bersama
 • Minda etika adalah kemampuan/kecerdasan seseorang untuk berfikir diluar keinginan peribadi dan diluar kotak pemikiran diri yang dimiliki. Sebenarnya, minda etika sangat berhubungan dengan minda penghormatan dan minda pensintesisan dan minda penciptaan.
 • Seperti dasar pemikiran penghormatan iaitu hak, kewajipan serta kemahuan seseorang terbatas oleh hal yang sama dari orang lain. maka minda etika adalah sama seperti itu sehingga dimana digunakan untuk menempatkan diri dan bersikap serta apa yang boleh dan dapat diperbuat.
 • Individu yang memiliki minda etika semestinya sangat cerdas kerana individu tersebut harus dapat menggunakan kemampuannya dan dapat bekerjasama dan menggabungkan pelbagai pengetahuan dengan minda kreativiti yang dimiliki.

-Berikan contoh bagaimana minda etika boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran komputer
 • menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeza untuk memudahkan pelajar cepat memahami apa yang dipelajari.

Sunday, April 18, 2010

Perbandingan PM dan PBM dan Perbandingan PM dan PMK

PERBANDINGAN (PERSAMAAN DAN PERBEZAAN) PM DAN PBM

Persamaan antara penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan masalah
 • pembelajaran yang melibatkan aplikasi masalah dalam pembelajaran.
 • proses pembelajaran keduanya merangkumi menggunakan pendekatan masalah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Perbezaan antara penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan masalah
 • PBM lebih kepada menggunakan masalah sebenar yang relevan dengan kehidupan untuk proses pengajaran dan pembelajaran.


PERBANDINGAN (PERSAMAAN DAN PERBEZAAN) PM DAN PMK
 • keduanya sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Penyelesaian Masalah Kreatif (PMK)

Aktiviti 3:

- Dapatkan tiga definisi Penyelesaian Masalah Kreatif dari literatur.

 • Secara mudah, pemikiran kreatif ialah pemikiran yang dapat mencari alternatif yang pelbagai bagi satu-satu aspek. Contohnya seseorang pelajar yang dapat menyelesaikan satu persoalan matematik dengan pelbagai kaedah, dianggap mempunyai pemikiran kreatif.

 • Dalam pendekatan ini, pelajar mempelajari secara eksplisit strategi atau kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Pelajar diberi banyak peluang untuk berlatih menggunakan strategi-strategi penyelesaian masalah secara berkesan. Pelajar juga diberi peluang untuk memilih strategi yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Beberapa strategi yang dipelajari dalam pendekatan ini ialah melukis gambarajah, senarai sistematik, menolak kemungkinan, logik matriks, mencari pola, teka dan semak, sub-masalah berpatah balik, membina model, menyusun maklumat, memudahkan masalah, menjalankan eksperimen dan menggunakan formula.

 • Pemikiran kreatif merupakan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan kesahan atau kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.


- Kemukakan sintesis dari definifi-definisi berkenaan dalam konteks pengajaran
dan pembelajaran komputer.


 • Para pelajar didedahkan dengan pemikiran kritis lebih bersedia menghadapi masalah yang lebih kompleks dan perubahan teknologi yang berlaku secara mendadak.
 • Ini adalah kerana pelajar tersebut mempunyai kebolehan untuk bertindak secara efektif hasil daripada pembelajaran secara kreatif yang diaplikasikan.
 • membolehkan pelajar cepat memahami apa yang dipelajari.- Kemukakan contoh.

 • Penerokaan pengaturcaraan merupakan satu kaedah mengajar pelajar satu cara berfikir mengenai sesuatu situasi yang seterusnya berkembang menjadi satu idea pengaturcaraan. Proses penerokaan hanya berlaku apabila pelajar diberi masalah pengaturcaraan yang bermakna dan mencabar. Melalui penerokaan pelajar akan mengalami proses penyelesaian masalah kreatif dan seterusnya membentuk model sendiri dengan membawa kepada pengetahuan pengaturcaraan. Pelajar juga melakukakn proses bermain-main (messing around) dengan idea-idea pengaturcaraan dengan melihat contoh, membuat tekaan dan penyoalan. Apabila pelajar sedang meneroka, dia bukan sahaja memcuba untuk menyelesaikan masalah tertenti tetapi cuba mempertingkatkan kefahaman mengenai sesuatu situasi.